לקוח נכבד,

                                                                                                                                       באמצעות מסרון

                                                                                                                                      

הנדון:    הסכם למתן שירות ייעוץ פיננסי

 

אולדרן השקעות בע”מ (להלן: “החברה“) מתכבדת לפנות אליך כדלקמן:

  1. כידוע לך חתמת על הסכם שירות ייעוץ פיננסי עם החברה (להלן: “ההסכם“).

 

  1. עפ”י הוראות ההסכם נקבע כי:

 

“והלקוח מצהיר כי במסגרת הסכם זה מילא וחתם על טופס קליטת לקוח אשר במסגרתו הודיע לחברה על נתוניו הפיננסיים וכן על נתוניו של העסק שבבעלותו, כמו גם על התנהלות האשראי שלו ושל עסקו וכל נתון אחר אשר יש בו בכדי להשפיע על יכולת ההחזר של הלקוח ו/או העסק ו/או רמת הסיכון של הלקוח ו/או העסק ובכלל כך על כל התנהלות כלכלית בלתי תקינה והלקוח הצהיר כי במסגרת טופס קליטת הלקוח סיפק לחברה נתונים מלאים ושלמים וכי אין ביכולתה של החברה לאמת נתונים אלו”

 

וכן כי:

 

“הלקוח מצהיר כי בזאת כי כל המידע אשר מסר לחברה במסגרת שאלון קליטת הלקוח המצורף כנספח ב’ להסכם זה, הינו נכון ושלם וכי החברה מסתמכת על נתונים אלו לצורך מתן השירותים. כן מצהיר הלקוח כי התנהלותו הכלכלית עד למועד חתימת הסכם זה הייתה תקינה. הלקוח מצהיר בזאת כי האחריות לשלמות ואמיתות הנתונים שנמסרו לגורמי המימון על ידו באמצעות החברה, הינה של הלקוח בלבד והחברה פטורה מאחריות מכל סוג שהיא במידה ויתברר כי הנתונים שהועברו אינם שלמים או נכונים”

 

  1. לאור האמור לעיל רואה החברה להודיעך כי התנהלות כלכלית שלילית, לרבות, אך לא רק, אי פרעונם של שיקים אשר נמשכו מחשבונך ו/או מחשבון הקשור בעסקך ו/או אי כיבודן הוראות קבע ו/או התחייבויות אחרות ו/או פתיחתם של הליכים משפטיים ו/או הליכי הוצאה לפועל כנגדך עלולים לפגוע בסיכויי קבלת בקשת ההלוואה אשר החברה נתחייבה להגיש בעבורך (ומבלי למעט מאיזה מהתניות הקבועות בהסכם).

 

  1. לאור מידע אשר הגיע לידינו, במרוצת התקופה שבין מועד חתימתך על ההסכם ועד מועד מכתבנו זה, חלה התנהלות כלכלית בלתי תקינה ו/או שלילית על ידך עניין אשר יש בו כדי להביא לפגיעה בסיכויי קבלת בקשת ההלוואה אשר הכינה עבורך החברה.

 

  1. בשים לב לקבוע בסע’ 4.2 להסכם לפיו:

 

הלקוח מעניק בזה לחברה זכות בלעדיות לתקופה של 180 ימי עסקים, שבמהלכם תכין החברה את  השאלון הייחודי ו/או התכנית העסקית וכן את בקשת האשראי ותייצג את הלקוח באופן בלעדי מול הגופים הפיננסיים (להלן: “תקופת הבלעדיות”) מובהר כי תקופת בלעדיות זו נקבעת מתוך הערכה זהירה של משך הזמן הכרוך בפניה לגופי המימון השונים לצורך הטיפול בעניינו של הלקוח. למען הסר ספק מובהר כי הגשת בקשת האשראי כפופה להעברת מלוא המסמכים ע”י הלקוח כמפורט בסע’ 4.1 לעיל וכי כל חוסר בהעברת המסמכים כאמור יגרור עיכוב בהגשתה של בקשת האשראי ואף יאריך את תקופת הבלעדיות בהתאמה (ומבלי למעט מהקבוע בסע’ 4.8. להלן).

 

רצינו לאפשר בידך לדחות את מועד תום תקופת הבלעדיות ב- 180 ימים ובהתאמה להגיש את בקשת ההלוואה עבורך בתום תקופת בלעדיות מוארכת זו, והכל על מנת לשפר את סיכויי קבלת בקשת ההלוואה ובתנאי כי במרוצת תקופת הלעדיות המוארכת לא תחול כל התנהלות כלכלית בלתי תקינה מצדך לרבות, אך לא רק, החזרתם של שיקים ו/או הוראות קבע ו/או התחייבויות פיננסיות אחרות ו/או פתיחתם של הליכים משפטיים ו/או הליכי הוצאה לפועל כנגדך.

 

  1. לפיכך, ככל ותודיענו באמצעות הטופס אשר לוטה למכתבנו זה כי ברצונך כאמור להאריך את תקופת הבלעדיות ב- 180 ימים נוספים ובהתאמה לדחות את מועד הגשת בקשת ההלוואה בעניינך עד לסוף תוקפת הבלעדיות המוארכת (ועל מנת לשפר את סיכויי קבלתה) נבקשך לדאוג להעברתם של כלל המסמכים הרלוונטיים (ואשר מפורטים בנספח להסכם) כאשר הם מעודכנים לעוד 180 ימים מיום מכתבנו זה.

 

  1. לבסוף, נבקש להודיעך כי ככל ולא תפעל בהתאם לאמור לעיל להארכת תקופת הבלעדיות, תאלץ החברה ליתן את מלוא שירותיה, לרבות הגשתה של בקשת ההלוואה בעניינך בהקדם, ועל פי המועדים המקוריים הקבועים בהסכם, דבר אשר עלול כמוסבר להביא לדחיית בקשת ההלוואה בעניינך לאור המידע הכלכלי השלילי בעניינך, וכי במקרה כזה לא תחול על החברה אחריות כלשהי לתוצאות הגשת בקשת ההלוואה במועד המקורי.

 

  1. לכל שאלה ו/או הבהרה אחרת הדרושה לך תוכל ליצור עימנו קשר בטל: 072-213-3368 בין השעות 9:00 ל- 17:00 או בפקס: 073-272-4239.

 

 

 

 

בכבוד רב,

אולדרן השקעות בע”מ