Sky Consultant מנהלת את התכנון הפיננסי והנכסים בהתאם למסלול חייו הכלכלי של הלקוח, בצורה בה המשאבים שלו מוקצים בהתאם לתקופות השונות בחיים.

כמו כן, התכנון כולל גם את ניהול הסיכונים במשק הבית והקטנתם, את הגדלת הרווחים מהנכסים דרך תכנוני מס ואף את תכנוני הפרישה – איך מנהלים את המצב הפיננסי כאשר מפסיקים את ההכנסה. תכנון פיננסי שנעשה בצורה מקצועית יבטיח התמודדות ראויה עם משברים פיננסים ואירועים כלכליים לא צפויים.

מעבר לזה, יש להבין כיצד להתנהל מול בנקים, חברות הביטוח וחברות ההשקעות שכן במקרים רבים מאמצי השיווק של גופים אלה לא עומדים ביחד עם האינטרס של הלקוח.

analysis-680572_640